№1. Вступ до соціально-економічної географії світу

Основна мета соціально-економічної географії: пошук способів підвищення продуктивності суспільної праці на основі раціонального використання території і розміщення населення й господарства. Методи досліджень ...

№2. Сучасна політична карта світу

Суверенна держава має: § чітко визначену територію, на якій вона здійснює внутрішній і зовнішній суверенітет § постійне населення § уряд § незалежність від інших держав § повноваження і здатність вступати в міжнародні відносини з іншими суверенними державами Залежні країни Колонія - територія чи країна, що позбавлена незалежності та знаходиться під владою іншої держави.

№3. Форми державного правління

Форми державного правління • Республіка: вищі органи державної влади обираються народом на певний термін. • Монархія: найвища державна влада повністю або частково належить одній особі — спадкоємному монархові.

№4. Типологія держав за рівнем соціально-економічного розвитку

Типологія - вид наукової систематизації, класифікації чогось за спільними ознаками з допомогою абстрактних теоретичних моделей (типів), у яких фіксуються найважливіші структурні або функціональні особливості об’єктів. Приклад типології країн (Б.П. Яценко): • Економічно розвинені країни • Середньорозвинуті країни перехідної економіки

№5. Міжнародні організації

Основна функція - зміцнювати зв'язки між країнами Функції: - нормотворчі - консультативні - посередницькі - операційні - інформаційні Організація Об'є́днаних На́цій (ООН) — глобальна міжнародна організація, заснована 24 жовтня 1945 р

№6. Кількість населення світу. Природний рух населення

Кількість населення світу. Природний рух населення 1. Кількість населення на Землі 2. Динаміка чисельності населення 3. Природний рух населення Природний рух – це зміна кількості населення в результаті біологічних процесів народжуваності і смертності. Природний приріст = [Кількість народжених] – [Кількість померлих] у розрахунку на 1000 осіб (‰)

№7. Механічний рух населення. Статево-віковий склад населення

Механічний рух населення. Статево-віковий склад населення

№8. Розміщення населення. Міське і сільське населення

Розміщення населення. Міське і сільське населення Населення світу розміщене нерівномірно: 70 % населення світу займає 7 % площі суходолу, 15 % суходолу не мають постійного населення. Середня густота населення – чисельність постійного населення, що припадає на одиницю площі — 48 осіб/км².

№9. Етнічний, мовний і релігійний склад населення

Етнічний, мовний і релігійний склад населення Етнос, нація, народ Етнос: територія, єдина мова, загальні особливості культури і психології. Нація (вища форма розвитку етносу): територія, економічні зв'язки, літературна мова, особливості культури і характеру

№10. Соціальна і професійна структура населення. Трудові ресурси

Соціальна і професійна структура населення. Трудові ресурси Клас — угруповання людей на основі нерівного становища щодо основних соціальних ресурсів, які визначають їхні життєві шанси, соціальні претензії та соціальні можливості спільно діяти. Розрізняють, як правило, три класи: вищий, середній, нижчий

№11. Географічне середовище. Природні ресурси і ресурсозабезпеченість

Географічне середовище. Природні ресурси і ресурсозабезпеченість Географі́чне середовище — частина географічної оболонки, в якій безпосередньо взаємодіють природа й людина. Географічне середовище є необхідною умовою життєдіяльності суспільства, джерелом основних ресурсів.

№12. Світові мінеральні ресурси

Світові мінеральні ресурси Мінеральні ресурси Мінеральні ресурси – це гірські породи й мінерали, що використовуються, або можуть бути використані в господарській діяльності ( понад 200 видів мінеральної сировини ). Закономірності поширення корисних копалин • щити давніх платформ – магматичного та метаморфічного походження руди (залізні, титанові, нікелеві), граніт, базальт тощо;

№13. Світові природні ресурси: водні, земельні, лісові

Світові природні ресурси: водні, земельні, лісові Водні ресурси - частина природних запасів води, яка безпосередньо використовується в суспільному виробництві (води, технічно доступні й економічно доцільні для задоволення потреб суспільства). Земельні ресурси – це ділянки суходолу, що використовуються, або можуть бути використані в господарській діяльності.

№14. Сучасне світове господарство

Сучасне світове господарство Світове господарство - глобальна система господарств держав та недержавних утворень, що пов'язані міжнародним поділом праці і взаємодіють між собою у різних формах. Світова економіка має різнорівневу за розвитком, багатополюсну за просторовою організацією, асиметричну (через нерівноправність відносин) будову

№15. Промисловість світу: паливно-енергетичний комплекс

Промисловість світу: паливно-енергетичний комплекс Сучасні тенденції: • зміщення видобування нафти і газу на шельф і в райони з екстремальними умовами • зменшення територіальної концентрації видобування нафти й газу • будівництво нових потужних НПЗ в нафтовидобувних країнах, у портах і на трасах перевезення нафти

№16. Промисловість світу: металургія

Промисловість світу: металургія Чинники розміщення підприємств чорної металургії: • Сировинний (залізні руди) • Паливний, електроенергетичний (коксівне вугілля, електроенергія) • Транспортно-географічний (порти, залізничні вузли) • Споживчий (машинобудівні вузли, райони Чинники розміщення підприємств кольорової металургії: • Сировинний (глинозем, чорнова мідь,…)

№17. Промисловість світу: машинобудування

Промисловість світу: машинобудування Роль машинобудування • У високорозвинених країнах підприємства галузі виробляють 35-45% вартості промислової продукції • визначає розвиток інших галузей: технології, устаткування, продуктивність праці • відображає рівень науково-технічного процесу й обороноздатності країни

№18. Хімічна, деревооброна промисловість світу

Хімічна, деревооброна промисловість світу Роль хімічної промисловості • у вартості промислової продукції частка галузі поступається тільки машинобудуванню • використовується як природна сировина, так і відходи інших галузей • забезпечує інші галузі економіки конструкційними матеріалами • зумовлює хімічне забруднення навколишнього середовища

№19. Легка і харчова промисловість світу

Легка і харчова промисловість світу Чинники розміщення підприємств легкої промисловості • трудові ресурси (кількість і вартість) • сировина (продукція сільського господарства, хімічної промисловості тощо) • споживач (кількість, платоспроможність, традиції)

№20. Сільське господарство світу

Сільське господарство світу Чинники спеціалізації • Природні: ґрунти, агрокліматичні ресурси • Соціально-економічні: кількість населення (кількість споживачів і трудових ресурсів), частка зайнятих у с/г, традиції, звичаї (релігія, етнічні особливості побуту й споживання), рівень продуктивності праці, технології, державна політика тощо

№21. Транспорт

Транспорт Світова транспортна система Шляхи сполучення, транспортні підприємства і транспортні засоби утворюють разом світову транспорту систему. Загальна довжина транспортної мережі (не враховуючи морських ліній) перевищує 35 млн км.

№22. Міжнародні економічні зв’язки

Міжнародні економічні зв’язки Міжнародні економічні зв’язки — система господарських зв’язків між національними економіками різних країн, що здійснюється на основі міжнародного поділу праці.

№23. Глобальні проблеми людства

Глобальні проблеми людства Глоба́льні пробле́ми лю́дства — комплекс проблем і ситуацій, що зачіпають життєві інтереси всіх країн, народів світу, характеризуються динамізмом і вимагають для свого розв'язання колективних зусиль світової громадськості

№24. Загальна характеристика країн Європи

Загальна характеристика країн Європи Європа на карті світу: • 7,4 % площі суходолу (10,5 млн кв. км) • 11,5 % населення планети (729 млн. осіб) • 1/3 промислового виробництва

№25. Німеччина

Німеччина Німеччина на карті Європи 1870, 1990 Площа 357 тис. км² Населення 80,7 млн чол. Столиця Берлін Парламентська республіка Федеративна держава (16 земель)

№26. Франція

Франція Франція на карті Європи 843 р. Площа 551,7 (674) тис. км² Населення 66 млн чол. Столиця Париж ПрезидентськоПарламентська республіка Унітарна (101 департамент, 22 метропольних і 5 заморських територій)

№27. Велика Британія

Велика Британія Велика Британія на карті Європи Площа 243,8 тис. км² Населення 63 млн чол. Столиця Лондон Конституційна монархія Унітарна держава, 14 заморських територій

№28. Італія

Італія Італія на карті Європи Площа 301 тис. км² Населення 61 млн чол. Столиця Рим Парламентська республіка Унітарна держава У межах кордонів – Ватикан, Сан-Марино

№29. Польща

Польща Польща на карті Європи Площа 312,7 тис. км² Населення 38,5 млн чол. Столиця Варшава Президентсько-парламентська республіка Унітарна держава

№30. Індія

Сільське господарство світу Чинники спеціалізації • Природні: ґрунти, агрокліматичні ресурси • Соціально-економічні: кількість населення (кількість споживачів і трудових ресурсів), частка зайнятих у с/г, традиції, звичаї (релігія, етнічні особливості побуту й споживання), рівень продуктивності праці, технології, державна політика тощо

№31. Сполучені Штати Америки

Сполучені Штати Америки Географічне положення Площа 9519 тис. км² (ІV м) Населення 318 млн чол. (ІІІ м) Столиця Вашингтон Президентська республіка Федеративна держава (50 штатів і ФО Колумбія)

№32. Канада

Канада Географічне положення Площа 9985 тис. км² (ІІ м) Населення 35,7 млн чол. Столиця Оттава Федеративна держава у складі Співдружності Націй

№33. Загальна характеристика країн Латинської Америки

Загальна характеристика країн Латинської Америки Латинська Америка на карті світу • 15% площі суходолу (21 млн кв. км) • 8% населення планети (590 млн. осіб)

№34. Загальна характеристика країн Африки

Загальна характеристика країн Африки Африка на карті світу • 22 % площі суходолу (30 млн кв. км) • 15 % населення планети (1,1 млрд осіб)

№35. Австралія

Австралія Географічне положення Площа 7692 тис. км² (VІ м) Населення 23 млн чол. (55-е м.) Столиця Канберра Федеративна держава у складі Співдружності Націй

Урок

Географія

Клас

10

Вiдео

35