№1. Нестатеве розмноження організмів. Регенерація

ПЛАН • Ознаки нестатевого розмноження • Способи нестатевого розмноження одноклітинних і багатоклітинних • Вегетативне розмноження • Регенерація ...

№2. Будова статевих клітин у хребетних. Гаметогенез

Гамети – спеціалізовані статеві клітини, які мають гаплоїдний набір хромосом (n). В процесі запліднення відбувається злиття гамет і утворюється зигота (2n). •Гаметогенез – процес розвитку і формування статевих клітин – гамет. •Сперматогенез – розвиток і формування чоловічих гамет. •Оогенез (овогенез) – розвиток і формування жіночих гамет.

№3. Утворення статевих клітин у рослин. Роздільностатеві та гермафродитні організми

Однодомні та дводомні рослини • Однодомними є такі рослини, у яких на одній особині утворюються чоловічі й жіночі гамети. • Дводомними є рослини, у яких на одних особинах утворюються чоловічі гамети, а на інших – жіночі. Більшість квіткових рослин має двостатеві квіти, у яких є і маточки, і тичинки.

№4. Статевий процес: кон'югація і копуляція. Порівняння способів розмноження організмів

Статевий процес – поєднання в одній клітині спадкового матеріалу двох клітин. Копуляція: Форми копуляціі: Ізогамія, Анізогамія, Оогамія. Копуляція – злиття двох спеціалізованих клітин - гамет.

№5. Основні поняття генетики. Перший і другий закони Менделя

Генетика – наука про закономірності спадковості та мінливості. Спадковість – здатність передавати свої ознаки та особливості індивідуального розвитку нащадкам. Мінливість – здатність організмів набувати нових ознак Термін "генетика" було запропоновано Вільямом Бетсоном у 1905 р.

№6. Моногібридне схрещування. Проміжний характер успадкування

Моногібридне схрещування. Проміжний характер успадкування. Особливості успадкування груп крові Моногібридне схрещування – схрещування, в якому проводиться аналіз однієї пари ознак Генотип – набір генів, сукупність генетичної інформації цілого організму або клітини Фенотип – сукупність ознак організму. Формується на основі генотипу під впливом умов існування

№7. Дигібридне схрещування. Закон незалежного комбінування ознак

Дигібридне схрещування. Закон незалежного комбінування ознак Моногібридне схрещування – схрещування, в якому проводиться аналіз однієї пари ознак Дигібридне схрещування – схрещування, в якому проводиться аналіз двох пар ознак

№8. Генетика статі. Успадкування ознак, зчеплених зі статтю

Генетика статі. Успадкування ознак, зчеплених зі статтю ПЛАН • Механізми визначення статі в різних організмів • Особливості статевих хромосом • Ознаки, зчеплені зі статтю • Успадкування ознак, зчеплених зі статтю

№9. Зчеплене успадкування. Кросинговер. Хромосомна теорія спадковості

Зчеплене успадкування. Кросинговер. Хромосомна теорія спадковості Кросинговер - обмін ділянками між гомологічними хромосомами, що відбувається у профазі І мейозу.

№10. Методи генетичних досліджень

Методи генетичних досліджень Термін «генетика» запропонував Вільям Бетсон у 1905 р.

№11. Взаємодія алельних і неалельних генів. Позаядерна спадковість

Взаємодія алельних і неалельних генів. Позаядерна спадковість

№12. Розв'язування типових задач з генетики

Розв'язування типових задач з генетики ПЛАН • Визначення типів гамет за генотипом • Задачі на моногібридне схрещування • Дигібридне схрещування • Успадкування ознак, зчеплених зі статтю

№13. Розв'язування типових задач з генетики

Розв'язування типових задач з генетики Дигібридне схрещування • У людини карі очі В домінують над блакитними b, а темне забарвлення волосся T - над світлим t. Блакитноокий брюнет, батько якого був блондином, одружився з блондинкою з карими очима, в якої всі члени родини в кількох поколіннях мали карі очі. Якими будуть діти від цього шлюбу?

№14. Спадкова мінливість (комбінативна і мутаційна)

Спадкова мінливість (комбінативна і мутаційна) ПЛАН • Мінливість організмів, види мінливості • Комбінативна мінливість • Мутаційна мінливість

№15. Види мутацій. Мутагени

Види мутацій. Мутагени ПЛАН • Геномні, хромосомні, генні мутації • Види геномних мутацій • Види хромосомних мутацій • Генні мутації • Причини мутацій. Мутагени • Біологічні механізми захисту від мутацій

№16. Розв'язування задач на визначення виду мутацій

Розв'язування задач на визначення виду мутацій ПЛАН • Задачі на визначення геномних мутацій • Задачі на визначення хромосомних мутацій • Задачі на визначення генних мутацій та їхніх наслідків

№17. Модифікаційна мінливість. Вивчення мінливості у рослин

Модифікаційна мінливість. Вивчення мінливості у рослин ПЛАН • Чинники модифікаційної мінливості • Приклади модифікацій • Складання варіаційного ряду • Побудова варіаційної кривої • Норма реакції ознаки

№18. Порівняння форм мінливості. Значення мінливості

Порівняння форм мінливості. Значення мінливості ПЛАН • Фенотипна і генотипна мінливість • Види мінливості за Ч.Дарвіним • Порівняння властивостей модифікацій і мутацій • Значення модифікацій і мутацій

№19. Геном. Особливості геному вірусів та прокаріотів

Геном. Особливості геному вірусів та прокаріотів ПЛАН • Геном, склад геному • Особливості геному вірусів. • Особливості геному прокаріотів. • Оперонна організація геному прокаріотів

№20. Особливості геному еукаріотів

Особливості геному еукаріотів ПЛАН • Загальні риси організації геному еукаріотів • Мозаїчна будова генів • Особливості регуляції геному еукаріотів.

№21. Генетика людини

Генетика людини ПЛАН • Методи генетики людини • Каріотип людини. Порушення каріотипу. • Особливості геному людини • Типи успадкування ознак • Генні хвороби

№22. Генотип як цілісна система. Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу

Генотип як цілісна система. Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу ПЛАН • Поняття генетики • Гени і ознаки • Вплив генотипу і середовища на формування ознак

№23. Селекція. Методи селекції

Селекція. Методи селекції ПЛАН • Селекція як прикладна галузь біології • Методи селекції • Штучний добір • Гібридизація, системи гібридизації • Штучний мутагенез та методи генної інженерії

№24. Особливості селекції рослин, тварин і мікроорганізмів

Особливості селекції рослин, тварин і мікроорганізмів ПЛАН • Особливості селекції рослин • Центри походження культурних рослин • Особливості селекції тварин. • Особливості селекції мікроорганізмів.

№25. Основні напрямки сучасної біотехнології

Основні напрямки сучасної біотехнології ПЛАН • Основні напрямки біотехнології • Біологічні методи боротьби зі шкідниками • Біотехнологічні шляхи отримання інсуліну та моноклональних антитіл • Клонування тварин • Переваги і небезпеки генетичної модифікації

№26. Запліднення у рослин і тварин

Запліднення у рослин і тварин Запліднення - процес злиття чоловічої і жіночої статевих клітин (гамет) з утворенням заплідненої клітини (зиготи), з якої розвивається новий організм

№27. Періоди онтогенезу у багатоклітинних організмів. Ембріональний період

Періоди онтогенезу у багатоклітинних організмів. Ембріональний період Онтогенез • Індивідуальний розвиток організмів, розвиток особини від зародження до завершення життя (смерті або поділу). Періоди онтогенезу •

№28. Особливості розвитку людини. Діагностування вад розвитку та їх корекція. Ембріотех

Особливості розвитку людини. Діагностування вад розвитку та їх корекція. Ембріотехнології Етапи ембріогенезу людини • Початковий (І тиждень) • Зародковий (початок ІІ – завершення VIII тижня) • Плодовий (з ІХ тижня до народження)

№29. Постембріональний етап розвитку. Типи росту, його регуляція

Постембріональний етап розвитку. Типи росту, його регуляція Постембріональний (післязародковий) розвиток - період життя, який починається після народження або виходу із оболонок, що вкривають зародок, і триває до смерті. • передрепродуктивний період • репродуктивний період • старіння

№30. Життєві цикли рослин

Життєві цикли рослин Для одноклітинних, які розмножуються поділом (таких як амеба), поняття «життєвого циклу» і «онтогенезу» тотожні. • У багатоклітинних, які утворюють спеціалізовані клітини розмноження (гамети, спори), онтогенез завершується природною смертю. А зі спеціалізованих клітин розвивається новий організм.

№31. Життєві цикли тварин

Життєві цикли тварин Прості та складні життєві цикли • Складні життєві цикли здійснюються через чергування різних поколінь, кожне з яких відрізняється від інших особливостями будови, плоїдності, способами розмноження. • Під час простих життєвих циклів не відбувається закономірної зміни поколінь.

№32. Популяція. Екосистема. Біосфера

Популяція. Екосистема. Біосфера Екологія як наука Середовище існування Екологія Екологія (від грец.оікос- дім, житло, місце існування )і логос – розум, знання Термін “екологія” запропонував в 1866 році німецький вчений Ернст Геккель (1834-1899): під екологією ми розуміємо загальну науку про взаємовідносини організмів з навколишнім середовищем, куди ми відносимо у широкому сенсі всі умови існування”

№33. Екологічні фактори

Екологічні фактори Екологічні фактори - це окремі компоненти і елементи середовища існування які безпосередньо або не прямо впливають на організми (біотичні, абіотичні і антропогенні)

№34. Абіотичні та антропогенні фактори

Абіотичні та антропогенні фактори Абіотичні факторице найрізноманітніші впливи на організми неживої природи Впливають безпосередньо: • Кліматичні (температура,освітленість,вологість) • Фізичні (радіація,вологість) • Хімічні(газовий склад атмосфери, макро-і мікроелементи у ґрунті або у воді) Впливають опосередковано: • Геологічні (рельєф) • Географічні (грунт, течії, вітри)

№35. Популяція, її характеристика та структура

Популяція, її характеристика та структура Популяція (від англ.popylation)- ізольоване поселення організмів одного виду на певній території або акваторії Межі популяцій чітко окреслені у нерухливих організмів (рослин або грибів)

№36. Структура популяції. Біологічні адаптивні ритми організмів

Структура популяції. Біологічні адаптивні ритми організмів Структура популяції - це певний порядок в різноманітності її особин одного виду які відрізняються: • розмірами • генотипом • віком (співвідношення особин різного віку) • статтю • плідністю

№37. Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань

Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань Біотоп- історично складені угруповання популяцій різних видів рослин і тварин з дією однакових абіотичних факторів, а при врахуванні встановлених між ними певних відносин – біоценоз Біотоп + біоценоз = біогеоценоз (від грец. біос,геос-земля, коїнос-спільний)

№38. Взаємодії організмів в екосистемах. Ланцюги живлення

Взаємодії організмів в екосистемах. Ланцюги живлення Трофічний ланцюг- це послідовність організмів, що складається з ланок-видів рослин, тварин, грибів і бактерій, зв’язаних один з одним відносинами “ їжа-споживач ”, а сукупність трофічних ланцюгів утворюють трофічну мережу

№39. Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах

Життєві цикли рослин Для одноклітинних, які розмножуються поділом (таких як амеба), поняття «життєвого циклу» і «онтогенезу» тотожні. • У багатоклітинних, які утворюють спеціалізовані клітини розмноження (гамети, спори), онтогенез завершується природною смертю. А зі спеціалізованих клітин розвивається новий організм.

№40. Розв’язування задач з екології

Розв’язування задач з екології Методичні настанови: • Завдяки трофічним зв’язкам у біогеоценозі відбувається траесформація біогенних речовин, акумуляція енергії та перерозподіл її між видами • Першою ланкою в ланцюгах живлення є автотрофні організми, потім рослинноїдний вид,а після нього, відповідно, хижаки і (або) паразити • У кожній ланці акумульована енергія становить 10- 15%

№41. Різноманітність екосистем, їх динаміка, продуктивність та зміни

Різноманітність екосистем, їх динаміка, продуктивність та зміни Стійкість екосистемце їх властивість зберігати свою структуру і функціональні параметри стабільними протягом багатьох років на основі здатності біоцеозів до: - саморегуляції - самовідтворення - саморегуляції - самовідтворення

№42. Загальна характеристика біосфери. Вчення В.І.Вернадського про біосферу

Загальна характеристика біосфери. Вчення В.І.Вернадського про біосферу Біосфера (термін): • ввів в науку на початку ХІХ століття французький зоолог і еволюціоніст Ж.Б.Ламарк • в 1875 році вперше застосував австрійський геолог Е.Зюсс • вчення про біосферу створив перший президент Національної академії наук України В.І.Вернадський(1863-1945), довівши роль організмів у перетворенні земної поверхні

№43. Біогеохімічні цикли як основа біосфери

Біогеохімічні цикли як основа біосфери Біогенна міграція атомів-переміщення їх від одного виду організму до іншого та з (в) неживу природу Особливості: • хімічні елементи ті ж самі за різноманітністю; вони нізвідки не беруться і нікуди не діваються • нагромадження хімічних елементів в організмах

№44. Біогеохімічні цикли колообігу Оксигену, Карбону і Нітрогену

Біогеохімічні цикли колообігу Оксигену, Карбону і Нітрогену Біологічне значення Карбону: • Залягає в літосфері у вигляді вугілля, нафти, газу, торфу, сланців, осадових порід (СаСО₃) • Входить до складу усіх органічних і багатьох неорганічних сполук • Становить 15-18% маси клітини

№45. Вплив діяльності людини на стан біосфери

Вплив діяльності людини на стан біосфери Людина і біосфера •Сучасна людина (за еволюційними мірками) сформувалась порівняно недавно-не більш ніж 50 тис. років тому •У наш час (останні 100 років-НТР⇨негативні наслідки) діяльність людини стала силою планетарного масштабу-одним з вирішальних факторів еволюції біосфери

№46. Збереження біорізноманіття. Охорона біосфери

Збереження біорізноманіття. Охорона біосфери Закони Б.Коммонера (1974 рік, американський еколог) • Закон перший: усе пов’язане з усім (принципи зворотного негативного зв’язку) • Закон другий: усе має кудись діватися (виробництво дає продукцію і відходи) • Закон третій: природа знає краще (штучні речовининеіснуючі в природі, швидше завдають шкоди)

№47. Історичний розвиток органічного світу. Основи еволюційного вчення

Історичний розвиток органічного світу. Основи еволюційного вчення Біологічна (органічна ) еволюціяце історичний розвиток життя на Землі, при якому поява нових форм життя відбувалася у напрямі від просто організованих істот до складно організованих багатоклітинних організмів

№48. Зародження і становлення еволюційних ідей

Зародження і становлення еволюційних ідей Ідея єдності природи (кінець ІІпочаток І тисячоліття до н.д.) -життя є результатом історичного розвитку -живе походить від неживого -одні істоти дають початок іншим -люди походять від мавп

№49. Виникнення еволюційної гіпотези

Виникнення еволюційної гіпотези Заслуги Ж.Б.Ламарка в біології: • поділ тварин на безхребетних і хребетних • виділення павукоподібних і кільчастих червів в окремі класи • ідея походження людини від мавпоподібних предків

№50. Еволюційне вчення Чарльза Роберта Дарвіна

Еволюційне вчення Чарльза Роберта Дарвіна Стан біологічної науки на середину ХІХ століття: • Накопичення, завдяки експериментальним дослідженням, великого фактичного матеріалу • Робота з конкретними науковими даними, а не абстрактними міркуваннями

№51. Докази еволюції

Докази еволюції 1.Палеонтологічні: • вимерла фауна і флора – викопні скам’янілі (фосилізовані) рештки рослин і тварин та послідовність цих викопних форм • зміни геологічних епох (від грец. епохе- зупинка) певного періоду історії Землі • Біостратиграфія (від лат.стратум-настил, шар) наука про визначення віку шарів землі за фрагментами викопних форм

№52. Методи вивчення еволюції

Методи вивчення еволюції Геологічні дослідженння історії Землі, зміни флор і фаун у різні геологічні епохи Палеонтологічні дослідження викопних решток організмів минулих геологічних епох та слідів їх життєдіяльності

№53. Основні положення синтетичної гіпотези еволюції

Основні положення синтетичної гіпотези еволюції 1. Природний добір - головний фактор і рушійна сила еволюції, причина розвитку історичного пристосування організмів до навколишнього світу. Форми природного добору: • Спрямований (рушійний)- виживання особин з певними генетично закріпленими ознаками

№54. Мікроеволюція

Мікроеволюція Мікроеволюція - сукупність еволюційних процесів, що відбуваються в популяціях виду і ведуть до зміни генофондів популяцій та утворенню нових видів Особливості мікроеволюційних процесів: • відбуваються на рівні популяцій • мають такий же вплив, механізм і значення на рівні вищих виду таксонів

№55. Вид, видоутворення

Вид, видоутворення 1.Географічне видоутворення - просторова (географічна -річки, гірські масиви, ліс, степ...) ізоляція, яка згодом спричиняє генетичні зміни у різних частинах ареалу одного і того самого виду (утворення підвидів) 2.Екологічне видоутворення - ізоляція випливом відмінностей умов існування на ареал виду (наприклад, у паразитів),що приводить спочатку до утворення екологічних рас (сезонних, видових, за місцем розмноження...)

№56. Макроеволюційний процес

Макроеволюційний процес Макроеволюція - сукупність еволюційних процесів, що відбуваються на рівні, вищому за видовий, і пов’язані з утворенням нових родів, родин, порядків, відділів, класів, типів, тощо Особливості макроеволюційних процесів: • відбуваються на рівні родів, родин, порядків, відділів, класів, типів, тощо мають такий же вплив, механізм і значення на рівні всіх таксонів

№57. Результати еволюції

Результати еволюції Напрямки еволюції • Пристосованість (адаптація) організмів до умов існування, яка досягається шляхом природного добору • Біологічна різноманітність як наслідок процесу дивергенції • Біологічний прогрес-ускладнення та підвищення організації живих систем

№58. Сучасні уявлення про фактори еволюції

Сучасні уявлення про фактори еволюції Методичні проблеми еволюційних досліджень: • Непрямий характер одержуваних результатів • Непрямі докази висловлюваних гіпотез • Неявність певної еволюційної події початковим етапом видоутворення • Короткий час існування генетики як науки (близько 100 років) • Вивчення змін генетичної структури десятків тисяч поколінь організму

№59. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

Історичний розвиток і різноманітність органічного світу Гіпотези виникнення життя на Землі Самозародження (спонтанного зародження) • В античні часи-живі істоти виникли з неживих матеріалів • У Середньовіччі - ідея про виникнення живих істот з грунту в процесі гниття під впливом животворящого духу

№60. Біогенез

Біогенез Хімічна еволюція - поступальний процес появи нових хімічних сполук, більш складних і високоорганізованих порівняно з вихідними речовинами, що відбувався на Землі перед виникненням життя Вихідні положення: 1.Тіла живих організмів побудовані з полімерних органічних сполук, основу яких становлять сполуки атомів Карбону

№61. Періодизація еволюційних явищ

Періодизація еволюційних явищ Методи вивчення історії Землі Радіоізотопний - за періодом радіоактивного напіврозпаду урану, що перетворюється на свинець. Співідношення U/Pb у геологічній породі і визначає її вік. Точність методу високакілька мільйонів років, помилка-менше 1% (зважаючи на вік стародавніх порід); за вмістом Карбону С

№62. Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем

Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем Геологічні складові історії Землі: • Формування земного ядра • Утворення літосфери, гідросфери і атмосфери і зміни їхнього хімічного складу • Поява океанів і материків та їх тектонічні рухи • Коливання температури (потепління-похолодання)

№63. Система органічного світу - історичний розвиток і принципи її побудови

Система органічного світу як відображення його історичного розвитку і принципи її побудови Біологічна систематика - наука про класифікацію організмів: групування явищ і фактів за їх подібністю й спорідненістю у супідрядні категорії; це початок будь-якої науки

№64. Історичний розвиток прокаріотів, рослин і грибів

Історичний розвиток прокаріотів, рослин і грибів Особливості археобіонтів • Зовнішня клітинна мембрана-припускають, була двошаровою і її оточувала щільна оболонка • Джерело енергії –гліколіз • Універсальний переносник енергії-АТФ

№65. Особливості еволюції тварин

Особливості еволюції тварин Характеристики еволюції тварин • Найбільш різноманітно побудовані • Найбільш високоорганізовані • Видів тварин більше ніж видів усіх інших царств разом узятих • На шляху еволюції тварини пройшли ароморфозів набагато більше ніж представники інших царств

№66. Походження людини

Походження людини Уявлення про походження людини • Античні часи-від людиноподібних мавп • Середньовіччя- створення людини Богом • К Лінней (1707-1778): - заклав основи наукового бачення спорідненості людини з мавпами, - об’єднав людину з іншими приматами - дав бінарну латинську назву Homo sapiens-людина розумна

№67. Основні властивості живих систем (живої матерії)

Основні властивості живих систем (живої матерії) 1.Розмноження: - утворення батьківськими організмами нових подібних до себе дочірніх особин - кожен організм існує обмежений час, але життя безперервно передається від покоління до покоління (≺ 3 млрд років підряд, безперервно)

№68. Перспективи застосування досягнень біології у забезпеченні існування людства

Перспективи застосування досягнень біології у забезпеченні існування людства Біологія є науковою базою для сучасних біотехнологій • Розробка методів екологічно чистого палива і енергії (штучний фотосинтез)- біопаливо • Добування металів із руд • Переробка і утилізація відходів

Урок

Біологія

Клас

11

Вiдео

68