№1. Історія розвитку біології. Значення біології в житті людини та суспільства

Біологія вивчає: - Різноманітність проявів життя: - Будову та функції живих організмів та природних угрупувань; - Їх походження та розповсюдження ...

№2. Основні властивості живого. Рівні організації живої природи

Ріст і розвиток Спрямовані якісні зміни живих організмів. Розрізняють історичний розвиток – філогенез та індивідуальний розвиток - онтогенез. Спадковість і мінливість Спадковість – здатність передавати свої ознаки та властивості наступним поколінням. Мінливість – здатність набувати нових ознак та властивостей протягом життя.

№3. Методи біологічних досліджень

Головні методи біологічних досліджень: Описовий Історичний Порівняльний Експериментальний Статистичний Моделювання Царства живої природи Послідовність етапів наукового дослідження: Факт - гіпотеза - теорія

№4. Класифікація хімічних елементів за їх кількістю в організмі

Біохімія вивчає хімічний склад живих організмів, будову, властивості та роль виявлених у них сполук, шляхи їхнього виникнення та перетворення. С – Карбон, один з основних елементів життя та кругообігу Входить до складу вуглецевмісних речовин. Їхня кількість у клітині в багато разів перевищує кількість неорганічних сполук. Це вуглеводи, білки, жири, нуклеїнові кислоти й АТФ.

№5. Неорганічні речовини: вода, мінеральні солі

Властивості води - Невеликі розміри молекул; - Полярність молекул; - Здатність молекул поєднуватись між собою за рахунок водневих зв'язків; - Молекула її – диполь. Вода - найбільш поширена речовина в живих організмах.

№6. Роль неорганічних речовин (води, кисню, мінеральних солей) у життєдіяльності органі

Роль неорганічних речовин (води, кисню, мінеральних солей) у життєдіяльності організмів Зміна концентрацій розчинів в організмах у різні пори року Під впливом розчинених у ній речовин вода може змінювати свої властивості, зокрема точки температур замерзання (плавлення) і кипіння, що має важливе біологічне значення.

№7. Органічні речовини живих організмів. Малі органічні молекули

Органічні речовини живих організмів. Малі органічні молекули Органічні сполуки Вони досить різноманітні в живих організмах – білки, ліпіди, вуглеводи, нуклеїнові кислоти а також гормони, пігменти, вітаміни та інші біологічно активні речовини – алкалоїди, антибіотики тощо. Мономери органічних речовин теж широко використовуються в організмах.

№8. Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів полісахаридів

Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів полісахаридів Вміст вуглеводів в організмах Моносахариди Дисахариди Полісахариди В рослинних організмах – до 80% сухої речовини ( у листках, насінні та плодах – 20% ). В тваринних організмах – до 20% ( в клітинах печінки – 1%, у клітинах м'язів – 5% ).

№9. Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів ліпідів

Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів ліпідів Ліпіди Це гідрофобні органічні речовини рослинного чи тваринного походження – естери вищих жирних кислот (4-24 атомів С) і спиртів, жироподібні сполуки, які розчинні у неполярних органічних розчинниках (хлороформі, бензині).

№10. Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів білків

Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів білків Амінокислоти з'єднуються через пептидний зв’язок: аміногрупа однієї амінокислоти сполучається з карбоксильною групою іншої. Між ними виникає зв’язок: О Н ǁ ǀ ˗ С ˗ N˗

№11. Принципи дії ферментів. Властивості ферментів. Біологічно активні речовини

Принципи дії ферментів, їх роль у життєдіяльностіорг анізмів Властивості ферментів Біологічно активні речовини У 1836 р. Шванн виявив фермент трипсин, у 1837 р. Берцеліус порівняв фермент з неорганічними каталізаторами. У 1894 р. - гіпотеза, яка пояснювала специфічність ферментів и отримала назву «ключа і замка»

№12. Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів нуклеїнових кислот ДНК

Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів нуклеїнових кислот ДНК Структура ДНК Макромолекула ДНК складається з двох ланцюжків, орієнтованих нітратними основами один проти одного. Ця дволанцюжкова молекула утворює спіраль. Місцезнаходження в клітині У клітинах еукаріотів (тварин, рослин, грибів) ДНК знаходиться в ядрі клітини в складі хромосом, а також в деяких клітинних органелах (мітохондріях і пластидах).

№13. Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів нуклеїнових кислот РНК

Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів нуклеїнових кислот РНК, її види Структура РНК ДНК і РНК є складовими спадкового апарату клітини, але в РНК є наступні особливості: - кількість в клітині непостійна, коливається в залежності від її стану, процесів біосинтезу; - в молекулі один ланцюг; - на відміну від ДНК ланцюги короткі; - як і ДНК має первинну, вторинну, третинну структури;

№14. АТФ. Розв’язання елементарних вправ з реплікації та транскрипції

АТФ. Розв’язання елементарних вправ з реплікації та транскрипції Аденозинтрифосфорна кислота (АТФ) АТФ міститься в цитоплазмі кожної клітини, а також в мітохондріях, хлоропластах й ядрах. Вона постачає енергію для більшості реакцій, які відбуваються в клітині, відіграє виключно важливу роль в обміні енергії й речовин в організмах; це - універсальне джерело енергії для всіх біохімічних процесів, що здійснюються в живих системах

№15. Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень

Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень Цитологія – наука, що вивчає клітини Над створенням мікроскопа працювали батько і син Янсенси (кінець XVI століття), вчений Галілео Галілей (початок XVII століття). Термін «клітина» запропонував у1665 р. дослідник Роберт Гук.

№16. Особливості будови клітин прокаріотів і еукаріотів

Особливості будови клітин прокаріотів і еукаріотів Будова прокаріотичної та еукаріотичної клітини •Прокаріоти одноклітинні організми, що не мають оформленого ядра й багатьох органел, властивих еукаріотам. Вони невеликі за розмірами — не більше 10 мкм. Особливістю будови прокаріотів є те, що їхній нуклеоїд (кільцева ДНК) не має справжніх хромосом.

№17. Хімічний склад, будова і функції клітинних мембран

Хімічний склад, будова і функції клітинних мембран Основні властивості мембран - плинність, здатність до зміни конфігурації, зумовлена мобільністю ліпідів і білків; - динамічність – можливість швидкого відновлення, регулювання власного об'єму за рахунок розтягувань та стискань; - вибіркова проникність - лише певними йонами та молекулами; -

№18. Поверхневий апарат клітини, його функції. Транспорт речовин через мембрани

Поверхневий апарат клітини, його функції. Транспорт речовин через мембрани Поверхневий апарат прокаріотів У бактерії ззовні від плазмалеми розташована клітинна стінка. Також, часто додатково ще є слизова капсула. У клітинній стінці є складні сполуки амінокислот і моносахаридів — пептидоглікани.

№19. Будова і функції ядра еукаріотів. Значення нуклеоїду клітин прокаріотів

Будова і функції ядра еукаріотів. Значення нуклеоїду клітин прокаріотів Форми ядер клітин Термін «ядро» вперше був застосовано вченим Броуном в 1833 р., він назвав його «Nucleus».

№20. Складові цитоплазми. Цитоскелет

Складові цитоплазми. Цитоскелет, роль його складових в просторовій організації клітин, в організації рухів в клітині та руху клітин Цитоплазма — це основна за об'ємом частина клітини, її внутрішній вміст. За фізичними властивостями це напіврідка маса колоїдної структури - цитозоль, в якій знаходяться всі клітинні органели.

№21. Одномембранні органели

Одномембранні органели ЕПС - це система порожнин у вигляді мікроскопічних канальців та їхніх потовщень – цистерн. Діаметр канальців – 50-100 нм, а цистерн – до 1000 нм. Обмежені вони однією мембраною та сполучаються між собою, утворюючи цілісну систему, яку називають вакуолярною системою.

№22. Будова клітинного центру. Рибосоми

Будова клітинного центру, його роль в організації цитоскелету Рибосоми Складається з двох центріолей, які мають форму порожнього циліндру і мікротрубочок, що відходять від нього. Центріолі характерні для тваринних клітин, їх немає у вищих рослин, нижчих грибів й деяких найпростіших. Центріолі оточені зоною більш світлої цитоплазми, від якої радіально відходять тонкі фібри

№23. Синтез білка

Синтез білка Основні властивості генетичного коду Генетичний алфавіт складається з 64 літер, що кодує 20 магічних амінокислот. Ген – ділянка ДНК, що визначає структуру білкової молекули. Генетичний код триплетний. Триплет відповідає 1 амінокислоті. Різноманітність білків визначається кількістю амінокислот і порядком їх чергування.

№24. Двомембранні органели. Мітохондрії і клітинне дихання. Мітохондрія

Двомембранні органели. Мітохондрії і клітинне дихання. Мітохондрія Двомембранна органела, присутня у більшості клітин еукаріот. Мітохондрії іноді називають «клітинними електростанціями», тому що вони перетворюють молекули поживних речовин на енергію у формі АТФ через процес окислювальне фосфорилювання. Типова еукариотична клітина містить близько 2 тис. мітохондрій, які займають приблизно одну п'яту її об'єму.

№25. Розв'язання елементарних вправ з трансляції

Розв'язання елементарних вправ з трансляції 1. Яка молекулярна маса даного фрагменту білка? Поліпептид складається з 5 амінокислотних залишків, середня маса яких 100 а.о.м. Отже їх сумарна маса: 5 х 100 = 500 а.о.м. 2. Яка молекулярна маса фрагменту і-РНК? І-РНК складається з 18 нуклеотидів.

№26. Фотосинтез

Фотосинтез - складний багатоступінчатий процес синтезу органічних речовин, який відбувається із використанням сонячної енергії і за участі хлорофілу, що перетворює енергію сонячного світла в енергію хімічних зв'язків

№27. Принцип функціонування клітин прокаріотів. Поділ клітин прокаріотів

Принцип функціонування клітин прокаріотів. Поділ клітин прокаріотів Для переважної більшості прокаріотів характерний бінарний поділ, при якому вихідна батьківська клітина дає початок двом однаковим дочірнім клітинам і сама таким чином зникає.

№28. Клітинний цикл еукаріотів. Механізми відтворення і загибелі клітин

Клітинний цикл еукаріотів. Механізми відтворення і загибелі клітин До середини ХІХ століття ріст організму трактували як загальне збільшення маси. На старовинних гравюрах можна побачити зображення сперматозоїда, в голівці якого міститься маленький хлопчик .

№29. Хімічний склад та будова хромосом

Хімічний склад та будова хромосом Хромосоми — це органели клітинного ядра еукаріотів, що є носіями спадкової інформації. Термін «хромосома» в 1888 р. запропонував В. Вальдеєр • А. Вейсман припустив, що спадкова інформація зосереджена в хромосомах, а довели це Т.Морган, К. Бріджес, Г. Меллер і А.Стертевант, які завершили до середини 1930-х років розробку хромосомної теорії спадковості

№30. Поділ клітин. Мітоз

Поділ клітин. Мітоз Поділ клітин — одна з найважливіших властивостей живих організмів, які мають клітинну будову. • Саме завдяки поділу відбувається ріст та розвиток багатоклітинних організмів, регенерація (відновлення клітин, тканин і навіть органів, утрачених у процесі життєдіяльності) і репродукція. Розрізняють непрямий поділ (мітоз), прямий поділ (амітоз), ендорепродукцію, мейоз.

№31. Мейоз

Мейоз Мейоз – особливий спосіб поділу еукаріотичних клітин, під час якого відбувається редукція – зменшення кількості хромосом і перехід клітин із диплоїдного у гаплоїдний стан • За допомогою мейозу утворюються статеві клітини – гамети • Під час мейозу відбуваються два послідовні поділи, інтерфаза між якими вкорочена або відсутня

№32. Обмін речовин та енергії в клітині

Обмін речовин та енергії в клітині Клітина – відкрита термодинамічна система, оскільки між клітиною та навколишнім середовищем відбувається обмін речовин та перетворення енергії Через клітину проходять потоки енергії речовин, інформації, вони пов'язані з обміном речовин, що складається з збалансованих процесів асиміляції та дисиміляції

№33. Будова та життєві цикли вірусів

Будова та життєві цикли вірусів Віруси (лат. «отрута») – облігатні внутрішньоклітинні паразити. Вони вражають всі групи живих організмів, оскільки живуть в клітинах рослин, тварин, людини і, навіть, бактерій (бактеріофаги)

№34. Сучасна клітинна теорія. Цитотехнологі

Сучасна клітинна теорія. Цитотехнології Клітина – елементарна структурна одиниця живого (крім неклітинних форм життя). Існують два типи організації клітин: прокаріотичний та еукаріотичний

№35. Роль вірусів у природі та житті людини

Роль вірусів у природі та житті людини Мозаїчна хвороба характеризується різноманітними за формою плямами та смугами, білими або жовтуватими на листі, світлими або темними на квітках, що викликано розпадом хлоропластів

№36. Профілактика ВІЛ/СНІДу та інших вірусних захворювань людини

Профілактика ВІЛ/СНІДу та інших вірусних захворювань людини

№37. Пріони. Віроїди

Пріони. Віроїди

№38. Еубактерії. Архебактерії

Еубактерії. Архебактерії

№39. Роль бактерій у природі та житті людини

Роль бактерій у природі та житті людини

№40. Одноклітинні еукаріотичні організми

Одноклітинні еукаріотичні організми

№41. Багатоклітинні організми без справжніх тканин

Багатоклітинні організми без справжніх тканин

№42. Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами

Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами

№43. Тканини тварин

Тканини тварин

№44. Тканини рослин

Тканини рослин

№45. Особливості регенерації у рослин і тварин. Гістотехнології

Особливості регенерації у рослин і тварин. Гістотехнології

№46. Органи багатоклітинних організмів

Органи багатоклітинних організмів

№47. Регуляція функцій у багатоклітинних організмів. Колонії багатоклітинних

Регуляція функцій у багатоклітинних організмів. Колонії багатоклітинних

№48. Принципи організації, функціонування і властивості

Принципи організації, функціонування і властивості молекулярного, клітинного, організмового рівнів організації живої природи

Урок

Біологія

Клас

10

Вiдео

48